500 กิโลกรัม

ยี่ห้อ รุ่น รูปภาพ รายละเอียดแบบย่อ ขายปลีก ประกัน
commando CDG-600L2 CDG-600L2 มอเตอร์ประตูรีโมท COMMANDO สำ หรับประตูบำนสวิง สำ หรับควำมกว้ำงบำนประตูไม่เกิน 4 เมตร 500kg. 46,000 5
ทดสอบเสร็จ ทดสอบสินค้าเส ทดสอบสินค้าเส ทดสอบการแก้ไขสินค้า 4,000 1

800 กิโลกรัม

ยี่ห้อ รุ่น รูปภาพ รายละเอียดแบบย่อ ขายปลีก ประกัน
commando CDG-800AC CDG-800AC มอเตอร์ประตูรีโมท COMMANDO สำหรับประตูบานเลือน รองรับน้ำ หนัก ประตูสูงสุด800 กิโลกรัม 17,900 5