อุปกรณ์มอเตอร์

ยี่ห้อ รุ่น รูปภาพ รายละเอียดแบบย่อ ขายปลีก ประกัน
commando CDGCAPA16 CDGCAPA16 ตัวเก็บประจุไฟฟ้ำ ( คำปำซิเตอร์ ) ขนำด 16 uF 650 1
commando CDGPHOTOCELL CDGPHOTOCELL PhotoCell เซ็นเซอร์กันประตูหนีบ 2,500 1
COMMANDO **CDG-300L2 **CDG-300L2 มอเตอร์ประตูรีโมท COMMANDO สำ หรับประตูบำนสวิง สำหรับความกว้างบานประตูไม่เกิน 3.5 เมตร 500kg. 30,000 5
commando CDG-RC01 CDG-RC01 สะพานเฟืองสำหรับมอเตอร์ประตูบานเลื่อน 600 1
commando CDGCAPA10 CDGCAPA10 ตัวเก็บประจุไฟฟ้ำ ( คำปำซิเตอร์ ) ขนำด 10 uF 550 1
commando CDGRC02 CDGRC02 Receiver อุปกรณ์รับสัญญำณรีโมท 2,500 1
commando CDGCAPA25 CDGCAPA25 ตัวเก็บประจุไฟฟ้ำ ( คำปำซิเตอร์ ) ขนำด 25 uF 750 1
commando CDGSTOBE CDGSTOBE ไฟหัวเสำ เพิ่มประสิทธิภำพในกำรรับสัญญำณรีโมท และ แจ้งเตือนกำรทำ งำนของประตู (รูปภาพผิด) 2,500 1
COMMANDO **CDGBTSW **CDGBTSW สวิต เปิด-ปิด มอเตอร์ประตูอัตโนมัติแบบ Wireless สามารถยึดติดกับเสาหรือผนังได้ 1,200 1
commando CDG-RC01 CDG-RC01 รีโมทสำ หรับมอเตอร์ประตู สำ หรับมอเตอร์ประตู Commando 700 1